Zakład Usług Geotechnicznych „GEO-RES” powstał w 2009 r z myślą o nowych inwestycjach w budownictwie, wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi geotechniczne, zarówno w regionie Podkarpacia jak również Polski południowo – wschodniej. Firma wykonuje kompleksowo dokumentacje geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego i projekty geotechniczne) oraz dokumentacje geologiczno – inżynierskie podłoża gruntowego dla potrzeb budownictwa:

• mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego
• przemysłowego i handlowego (hale produkcyjne, magazynowe
   obiekty biurowe, sklepy)
• infrastruktury technicznej (wodociągi i kanalizacje, oczyszczalnie ścieków,
   sieci gazociągowe, wieże telekomunikacyjne, sieci energetyczne i związane
   z nimi obiekty)
• związanego z ochroną środowiska (składowiska odpadów)
• dróg i mostów
• parkingów i boisk , dróg dojazdowych i placów

oraz dokumentacje geologiczno – inżynierskie terenów osuwiskowych.

Ponadto  świadczymy kompleksowe usługi w zakresie opracowania dokumentacji środowiskowych wymaganych w procedurze oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz dotyczących gospodarki wodno-ściekowej.

Pomimo że firma istnieje od niedawna, posiada doświadczoną kadrę, mającą na swoim koncie szereg opracowań z zakresu geotechniki oraz legitymującą się uprawnieniami państwowymi do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologiczno – inżynierskimi. Ponadto stale poszerza swoje możliwości w zakresie specjalistycznych badań gruntów, poprzez zakup nowoczesnej aparatury badawczo – pomiarowej oraz udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych, poszerzających wiedzę z zakresu nowoczesnych metod badawczych w geotechnice.

Zagadnienia i problemy dotycząc szeroko pojętej ochrony środowiska, rozwiązujemy we współpracy ze specjalistami z wielu dziedzin obejmujących nauki przyrodnicze m.in. geografii, biologii, leśnictwa, ochrony i inżynierii środowiska, akustyki.

Zapraszamy do współpracy.

Copyright © 2010 Geo-res